Skip to main content
HikingDays Impulse-Video

Our Coaches

Lisa Raiser
Raik Thiele
Raik Thiele
Georg Kubina
Patrick Hafner
Patrick Hafner
Armin Schmelzle
Armin Schmelzle
Tanja Haiden
Tanja Haiden